Vĩnh Phúc giao nhiệm vụ khắc phục quy hoạch treo, dự án treo

26-08-2022 00:00

Theo đó, tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, đề xuất kiến nghị điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Thời gian thực hiện trong năm 2022.

Sở cần chủ động hàng năm rà soát các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt, nghiên cứu xây dựng kế hoạch, thực hiện quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ động rà soát các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND phê duyệt theo quy định. Trong quá trình thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, yêu cầu các chủ đầu tư dự án thể hiện cụ thể kế hoạch thực hiện quy hoạch trong thuyết minh đồ án quy hoạch, phù hợp với tiến độ dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Sở Xây dựng cũng được giao rà soát các chương trình và kế hoạch phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị, phát triển nhà ở đã được phê duyệt, nghiên cứu đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Thời gian thực hiện trong tháng 9 năm nay.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc được giao phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát các dự án đô thị, dự án công trình dịch vụ, thương mại, sản xuất kinh doanh và các dự án sử dụng đất khác đã được chấp thuận đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đôn đốc tiến độ, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động các dự án chậm tiến độ theo quy định; thực hiện xong ngay trong năm 2022.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án đô thị, nhà ở, dịch vụ, thương mại, sản xuất, kinh doanh và các dự án sử dụng đất khác đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nằm ngoài khu công nghiệp và đôn đốc tiến độ thực hiện dự án. Sau đó có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi lại đất, thời gian thực hiện trong năm nay.  

Diệu Trang

Xem thêmCó 2 tỉ đồng, nên đầu tư đất nền vùng ven hay mua chung cư?

Đóng